top of page

ชื่อโครงการ :

The Height

รายละเอียด :

The Height ทองหล่อ

● The Heights ทองหล่อ – คอนโดมิเนียม
● งานทาสีน้ำภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์, งานซ่อมแซมปาร์เก้และทาสีปาร์เก้

The Height
bottom of page