top of page

ชื่อโครงการ :

Thai Glass

รายละเอียด :

บริษัท อุสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

-งานทาสีถังน้ำ Supply 400,000 ลิตร
-งานทำความสะอาดพื้นผิว , ลอกสี

Thai Glass
bottom of page