top of page

ชื่อโครงการ :

SM Garment 999

รายละเอียด :

SM Garment ตากสิน

● SM GROUP GARMENT สำนักงานใหญ่ – โรงงานจำนวน 6 ชั้น
● งานทาสีน้ำภายใน , งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก, งานทาสีไม้, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์

SM Garment 999
bottom of page