top of page

ชื่อโครงการ :

Riverside Plaza

รายละเอียด :

- Riverside Plaza
- อาคาร 3 ชั้น
- พื้นที่ 7 ไร่
- พื้นที่ใช้สอย 17,781 ตาราง
เมตร
- งานทาสีพื้นที่จอดรถ

Riverside Plaza
bottom of page