top of page

ชื่อโครงการ :

MeSpace Ladprao

รายละเอียด :

MeSpace Ladprao
- งานทาสีภายนอกอาคาร
- งานทาสีภายในอาคาร
- งานซ่อมแซมและเก็บโป๊ว
- งานรื้อถอนป้ายด้านหน้าอาคาร

MeSpace Ladprao
bottom of page