top of page

ชื่อโครงการ :

IP ONE บางปู

รายละเอียด :

- บริษัท I.P. One Co., Ltd. (Bangpoo)
- ที่ตั้ง 319 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
- ลักษณะเป็นตึกอาคาร
-งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน
- งานทาสีบานประตูเหล็ก
- งานพ่นสีบานประตูเหล็ก

IP ONE บางปู
bottom of page