top of page

ชื่อโครงการ :

Gulf

รายละเอียด :

Gulf ฉะเชิงเทรา

● Gulf JP NNK Co., Ltd - โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
● งานทาสีน้ำภายนอก, งานซ่อมแซมผิวปูน

Gulf
bottom of page