top of page

ชื่อโครงการ :

Greenspot

รายละเอียด :

Greenspot

● อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรีนสปอต ( ประเทศ ) จำกัด บางกะปิ
● พื้นที่รวมทั้งหมด 11,855 ตร.ม
● งานทาสีน้ำภายนอกภายใน

Greenspot
bottom of page