top of page

ชื่อโครงการ :

Future Park

รายละเอียด :

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค
● ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
● มี 4 ชั้น พื่นที่ใช้สอย 600,000 ตร.ม
● งานทาสีน้ำภายนอก และภายใน, งานตีเส้นจราจร

Future Park
bottom of page