top of page

ชื่อโครงการ :

Embassy of the Republic of the Philippines

รายละเอียด :

สถานทูตฟิลิปปินส์
- งานทาสีกำแพงรอบสถานฑูต
- งานทาสีประตูเหล็กดัด ทางเข้าออก

Embassy of the Republic of the Philippines
bottom of page