top of page

ชื่อโครงการ :

Emabassy USA

รายละเอียด :

Embassy USA

● สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ( Embassy of the United States ) – อาคาร ถนน วิทยุ
● งานกันซึมน้ำรั่ว,งานทาสีภายนอก

Emabassy USA
bottom of page