top of page

ชื่อโครงการ :

98 wireless

รายละเอียด :

98 wireless
- ที่ตั้งของโครงการ 98 wireless ที่อยู่บนถนนวิทยุ
- ลักษณะเป็นตึกอาคาร
- คอนโด Ultimate class สูง 25 ชั้น
- งานทาสีผนังบริเวณสระว่ายน้ำส่วนกลางชั้นสาม
- งานทาสีภายนอกอาคาร
- งานพ่นสีเฟอร์นิเจอร์

98 wireless
bottom of page