top of page

ชื่อโครงการ :

โรงงาน T2

รายละเอียด :

งานปรับปรุง โรงงาน โครงการ T2
1.งานรื้อตะแกรงลวดและมุ้งลวดช่องระบายอากาศใต้ชายหลังคารอบอาคารออก
2.งานตัดสลิงแขวน, รางสายไฟเก่า, โครงเหล็กที่ไม่ใช้งานออก
3.งานขัดสนิมและทาสีโครง Truss หลังคา, แป, เสา, Bracing, โครงเหล็กฉากช่องระบายอากาศ
4.งานปิดแผ่น Smart board ช่องระบายอากาศรอบอาคาร
5.งานทาสีผนังอาคารภายในทั้งหมด รวมทาสีแผ่น Smart board, เสา
6.งานทาสีผนังอาคารภายนอกทั้งหมด รวมทาสีแผ่น Smart board และระเบียง
7.งานทาสีแผ่นพื้นเหล็ก Checker plate ชั้น 2
8.งานทาสีท้องแผ่นพื้นเหล็ก Checker plate ชั้น 2
9.งานทาสีท้องแผ่นพื้นสำเร็จ Checker plate ชั้น 2
10.งานรื้อรั้วตะแกรงเหล็ก Chain link
11.งานใส่ Bracing ดึงรั้งหัวเสา

โรงงาน T2
bottom of page