top of page

ชื่อโครงการ :

โรงงานทานตะวัน

รายละเอียด :

งานทาสี โครงการ โรงงานทานตะวัน
- ทาสีภายนอกรอบอาคาร
- ซ่อมแซมพร้อมเก็บโป๊วรอยแตกร้าว

โรงงานทานตะวัน
bottom of page