top of page

ชื่อโครงการ :

อาคาร 6 ชั้น พีน่าเฮาส์

รายละเอียด :

อาคาร 6 ชั้น พีน่าเฮาส์
-งานเก็บโป๊วรอยแตกร้าว
-งานทำความสะอาดกระจก
-งานทาสีภายนอกรอบอาคาร
-งานซ่อมแซมซิลิโคน
-งานซ่อมแซมหลังคาบางส่วน
-งานทาสีรั้วกำแพง และประตู

อาคาร 6 ชั้น พีน่าเฮาส์
bottom of page