top of page

ชื่อโครงการ :

อาคาร 5

รายละเอียด :

อาคาร 5 โรงงาน CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- งานทำความสะอาดพื้นผิวพร้อมซ่อมรอยแตกร้าว
- งานทาสีภายนอก

อาคาร 5
bottom of page