top of page

ชื่อโครงการ :

อาคารบรรจุ

รายละเอียด :

อาคาร บรรจุ
- ลักษณะเป็นตึกอาคาร
- งานทาสีภายนอก-ภายใน -งานทำพื้น อีพ็อกซี่

อาคารบรรจุ
bottom of page