top of page

ชื่อโครงการ :

อาคารบรรจุ

รายละเอียด :

อาคาร บรรจุ
-ลักษณะเป็นตึกอาคาร
-งานทาสีภายนอก-ภายใน
-งานทำพื้น อีพ็อกซี่

อาคารบรรจุ
bottom of page