top of page

ชื่อโครงการ :

อาคารทรัพย์สิน

รายละเอียด :

อาคารทรัพย์สิน โรงงาน CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- งานทำความสะอาดพื้นผิวพร้อมซ่อมรอยแตกร้าว
- งานทาสีภายนอก

อาคารทรัพย์สิน
bottom of page