top of page

ชื่อโครงการ :

อาคารควบคุมระบบทำความเย็น Plant 3

รายละเอียด :

อาคารควบคุมระบบทำความเย็น Plant 3 โรงงาน CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- งานทำความสะอาดพื้นผิวพร้อมซ่อมรอยแตกร้าว
- งานทาสีภายนอก

อาคารควบคุมระบบทำความเย็น Plant 3
bottom of page