top of page

ชื่อโครงการ :

อัศวพิเชษฐ
ซอย 9

รายละเอียด :

"บ้าน อัศวพิเชษฐ์ ซอย 9

● บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ตลิ่งชัน
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก, งานทาสีไม้, งานพื้นไม้ปาร์เก้"

อัศวพิเชษฐ
ซอย 9
bottom of page