top of page

ชื่อโครงการ :

หมู่บ้าน อัศวพิเชษฐ

รายละเอียด :

"บ้าน อัศวพิเชษฐ์ ซอย 6

● บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ตลิ่งชัน
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก, งานทาสีไม้"

หมู่บ้าน อัศวพิเชษฐ
bottom of page