top of page

ชื่อโครงการ :

สาธรธานี

รายละเอียด :

สาธรธานี

● อาคารสาธรธานี 1 และ 2 – อาคาร
● แยกสาธร – ช่องนนทรี
● ทาวเวอร์ 1 จำนวน 20 ชิ้น , ทาวเวอร์ 2 จำนวน 19 ชั้น
● พื้นที่รวมทั้งหมด 10,982 ตร.ม
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน,งานพ่นสีเทคเจอร์, งานทาสีจราจร, งานทาสีไม้, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก

สาธรธานี
bottom of page