top of page

ชื่อโครงการ :

รูปเมื่อ 60 ปีที่แล้ว

รายละเอียด :

ภาพการทำงานเมือปี พ.ศ. 2508 ของบริษัท ไชยแสงทอง จำกัด

รูปเมื่อ 60 ปีที่แล้ว
bottom of page