top of page

ชื่อโครงการ :

รูปเมื่อ 40- 60 ปีที่แล้ว

รายละเอียด :

ภาพการทำงานเมือปี พ.ศ. 2508-2528 ของบริษัท ไชยแสงทอง จำกัด

รูปเมื่อ 40- 60 ปีที่แล้ว
bottom of page