top of page

ชื่อโครงการ :

มหาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี

รายละเอียด :

ม. พระจอมเกล้าธนบุรี

● มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
● งานทาสีน้ำภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก

มหาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี
bottom of page