top of page

ชื่อโครงการ :

ปทุมธานี บริวเวอรี่

รายละเอียด :

งานทาสี บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
- งานทาสีป้ายและรั้วกำแพงด้านหน้า
- งานทาสีห้องพยาบาล
- งานทาสีห้องเก็บเศษวัสดุ
- งานทาสีกำแพงกั้นน้ำด้านหลังบริษัท

ปทุมธานี บริวเวอรี่
bottom of page