top of page

ชื่อโครงการ :

บ้านเศรษฐศิริประชาชื่น

รายละเอียด :

บ้านเศรษฐศิริประชาชื่น
- บ้านพักอาศัยสองชั้น
- ลักษณะแบบบ้าน 2 ประเภท
2 ห้องนอน และ 4 ห้องนอน
-งานทาสีภายนอกภายในบ้าน

บ้านเศรษฐศิริประชาชื่น
bottom of page