top of page

ชื่อโครงการ :

บ้านสวนหมาก

รายละเอียด :

บ้านสวนหมาก

● (บ้านสวนหมาก - สาทร) – คอนโดมิเนียม
● มีอาคารเดียวจำนวน 10 ชั้น
● งานทาสีน้ำภายนอก และภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์, งานทาสีพื้นไม้, งานทาสีจราจร

บ้านสวนหมาก
bottom of page