top of page

ชื่อโครงการ :

บ้านรัชดา ซอย 10

รายละเอียด :

- บ้านรัชดา ซอย 10
- บ้านพักอาศัย 4 ชั้น
- งานทาสีบ้านพัก 4 ชั้น
- งานฉาบปูนช่องลมเพิ่มเติม
- งานทาสีท่อกล้องวงจรปิดท่อแอร์

บ้านรัชดา ซอย 10
bottom of page