top of page

ชื่อโครงการ :

บ้านคุณพิชัย

รายละเอียด :

บ้านเย็นอากาศ บ้านพักอาศัย 3 ชั้น
- งานทาสีภายนอกตัวบ้าน ผนังภายนอก, ไม้เชิงชาย, บัวปูนหล่อ, โครงเหล็กวางแอร์, ประตูไม้, หน้าต่างไม้,
- งานทาสีโรงรถและรั้วบ้าน ผนังคอนกรีต, ผนังไม้ระแนง, จั่วหลังคา(ไม้จริง), ประตูรางเลื่อน, เชิงชาย, ประตูไม้, หน้าต่างไม้

บ้านคุณพิชัย
bottom of page