top of page

ชื่อโครงการ :

บางกอกดอมเท็กซ์

รายละเอียด :

แบงกอกดอมเท็กซ์

● โรงงาน แบงกอกดอมเท็กซ์ ปทุมธานี
● งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก, งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน

บางกอกดอมเท็กซ์
bottom of page